فیلتر و جستجو
خرید از: خرید تا:
رهن از: رهن تا:
اجاره از: اجاره تا:
متراژ از: متراژ تا:
تعداد اتاق
تعداد طبقه
قدمت بنا
تعداد پارکینگ
سرویس بهداشنی
نما
کف
تجهیزات سرمایشی و گرمایشی
تجهیزات رفاهی
نوع مالکیت
ملک واقع در طبقه

مغازه

خرید و فروش مغازه

فروش مغازه تجاری

local_hotel تعداد اتاق format_indent_increase تعداد طبقه hourglass_empty چندسال ساخت directions_car تعداد پارکینگ burst_mode سنگ vertical_align_bottom سرامیک add_circle آسانسور fingerprint ملکیت format_indent_increase طبقه 1
فروش مغازه تجاری

local_hotel تعداد اتاق format_indent_increase تعداد طبقه hourglass_empty چندسال ساخت directions_car تعداد پارکینگ burst_mode سنگ vertical_align_bottom سرامیک brightness_medium کولر آبی fingerprint ملکیت - سرقفلی format_indent_increase طبقه 1
فروش مغازه خ ملت

local_hotel تعداد اتاق format_indent_increase تعداد طبقه hourglass_empty چندسال ساخت directions_car تعداد پارکینگ burst_mode سنگ vertical_align_bottom سرامیک add_circle آسانسور add_circle خط تلفن fingerprint ملکیت - سرقفلی format_indent_increase طبقه 1
فروش مغازه تجاری

local_hotel تعداد اتاق format_indent_increase تعداد طبقه hourglass_empty چندسال ساخت directions_car تعداد پارکینگ burst_mode سنگ vertical_align_bottom سرامیک add_circle آسانسور add_circle خط تلفن fingerprint ملکیت format_indent_increase طبقه 1-
فروش مغازه تجاری

local_hotel تعداد اتاق format_indent_increase تعداد طبقه hourglass_empty چندسال ساخت directions_car تعداد پارکینگ add_circle آسانسور add_circle خط تلفن fingerprint ملکیت format_indent_increase طبقه 1-
فروش مغازه خیابان ملت

local_hotel تعداد اتاق format_indent_increase 2 طبقه hourglass_empty چندسال ساخت directions_car تعداد پارکینگ burst_mode سنگ vertical_align_bottom سرامیک fingerprint سرقفلی format_indent_increase طبقه 2
مغازه خیابان ملت

local_hotel تعداد اتاق format_indent_increase 3 طبقه و بیشتر hourglass_empty چندسال ساخت directions_car تعداد پارکینگ burst_mode سنگ vertical_align_bottom سرامیک fingerprint ملکیت format_indent_increase طبقه 1
مغازه بر خیابان اکباتان

local_hotel 4 خوابه و بیشتر format_indent_increase تعداد طبقه hourglass_empty چندسال ساخت directions_car تعداد پارکینگ face سرویس ایرانی burst_mode سنگ vertical_align_bottom سرامیک brightness_medium پکیج / رادیاتور add_circle انبار fingerprint سرقفلی format_indent_increase ملک واقع در طبقه
مغازه بر خیابان ملت

local_hotel تعداد اتاق format_indent_increase تعداد طبقه hourglass_empty چندسال ساخت directions_car تعداد پارکینگ burst_mode سنگ vertical_align_bottom سرامیک fingerprint سرقفلی format_indent_increase ملک واقع در طبقه
مغازه تجاری خیابان ملت

local_hotel 2 خوابه format_indent_increase 3 طبقه و بیشتر hourglass_empty چندسال ساخت directions_car تعداد پارکینگ burst_mode سنگ vertical_align_bottom سرامیک fingerprint ملکیت format_indent_increase طبقه 2
مغازه بر کوچه آذر دوست

local_hotel تعداد اتاق format_indent_increase تعداد طبقه hourglass_empty چندسال ساخت directions_car 2 پارکینگ face سرویس ایرانی fingerprint ملکیت طبقه همکف
مغازه تجاری ملت

local_hotel تعداد اتاق format_indent_increase تعداد طبقه hourglass_empty چندسال ساخت directions_car تعداد پارکینگ add_circle خط تلفن fingerprint ملکیت - سرقفلی طبقه همکف
مغازه ملت

local_hotel تعداد اتاق format_indent_increase تعداد طبقه hourglass_empty قدمت بنا directions_car تعداد پارکینگ fingerprint ملکیت - سرقفلی طبقه همکف
مغازه تجاری سعدی جنوبی

local_hotel تعداد اتاق format_indent_increase تعداد طبقه hourglass_empty قدمت بنا directions_car تعداد پارکینگ fingerprint ملکیت طبقه همکف
مغازه تجاری ملت

local_hotel تعداد اتاق format_indent_increase تعداد طبقه hourglass_empty قدمت بنا directions_car تعداد پارکینگ fingerprint سرقفلی طبقه همکف
مغازه تجاری ملت

local_hotel تعداد اتاق format_indent_increase تعداد طبقه hourglass_empty قدمت بنا directions_car تعداد پارکینگ fingerprint ملکیت طبقه همکف
مغازه تجاری ملت

local_hotel تعداد اتاق format_indent_increase تعداد طبقه hourglass_empty قدمت بنا directions_car تعداد پارکینگ fingerprint ملکیت طبقه همکف
مغازه ملت

local_hotel تعداد اتاق format_indent_increase تعداد طبقه hourglass_empty قدمت بنا directions_car تعداد پارکینگ fingerprint ملکیت format_indent_increase طبقه 4
مغازه تجاری

local_hotel تعداد اتاق format_indent_increase تعداد طبقه hourglass_empty قدمت بنا directions_car تعداد پارکینگ fingerprint ملکیت طبقه همکف
مغازه تجاری ملت

local_hotel تعداد اتاق format_indent_increase تعداد طبقه hourglass_empty قدمت بنا directions_car تعداد پارکینگ fingerprint نوع مالکیت format_indent_increase ملک واقع در طبقه
مغازه تجاری

local_hotel تعداد اتاق format_indent_increase تعداد طبقه hourglass_empty قدمت بنا directions_car تعداد پارکینگ fingerprint سرقفلی format_indent_increase ملک واقع در طبقه
مغازه تجاری

local_hotel تعداد اتاق format_indent_increase تعداد طبقه hourglass_empty قدمت بنا directions_car تعداد پارکینگ fingerprint سرقفلی format_indent_increase ملک واقع در طبقه
مغازه

local_hotel تعداد اتاق format_indent_increase تعداد طبقه hourglass_empty قدمت بنا directions_car تعداد پارکینگ fingerprint ملکیت format_indent_increase طبقه 1-
مغازه

local_hotel تعداد اتاق format_indent_increase تعداد طبقه hourglass_empty قدمت بنا directions_car تعداد پارکینگ fingerprint سرقفلی format_indent_increase ملک واقع در طبقه
مغازه تجاری

local_hotel تعداد اتاق format_indent_increase تعداد طبقه hourglass_empty قدمت بنا directions_car تعداد پارکینگ fingerprint نوع مالکیت format_indent_increase طبقه 2
مغازه تجاری

local_hotel تعداد اتاق format_indent_increase تعداد طبقه hourglass_empty قدمت بنا directions_car تعداد پارکینگ fingerprint ملکیت طبقه همکف
مغازه تجاری

local_hotel تعداد اتاق format_indent_increase تعداد طبقه hourglass_empty قدمت بنا directions_car تعداد پارکینگ fingerprint سرقفلی format_indent_increase طبقه 2
menu